Populiarusis Mindfulness. 

Kas tai?

Man pačiai Mindfulness, dėmesingas įsisąmoninimas, pirmiausia - tai efektyviausias būdas šiame nestabiliame pasaulyje išmokti jaustis stabiliai ir komfortiškai.

Penkeriopa Mindfulness nauda verslui ir organizacijoms

 1. Sumažės darbuotojų stresas ir perdegimo rizika. Per pastaruosius 20 metų darbo pasaulis iš esmės pasikeitė. Mes dideliu greičiu šuoliuojame per dienas, savaites, mėnesius su superkompiuteriais rankose. Per kelias sekundes galime susisiekti su reikalingais asmenimis visame pasaulyje. Ir vis dėl to, nepaisant akivaizdžių dabartinio gyvenimo privalumų, turime pripažinti akivaizdžią tiesą - vis dažniau susiduriame su didžiausiu šių dienų iššūkiu - gyvenimu nuolatinio streso, įtampų, nerimo ir technologinio išsiblaškymo būsenoje.Dėmesingas sąmoningumas yra galinga atsvara šiai būsenai. Daugybė tyrimų rodo, kad Mindfulness mokymai padeda darbuotojams sumažinti stresą ir susikurti tai, kas skaitmeniniame amžiuje gali būti vertingiausia - psichologinį atsparumą.
 2. Mažės nepageidaujama darbuotojų kaita. Darbuotojų kaita, atnešdama tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kelia grėsmę daugumai vadovų. Ekspertai skaičiuoja, kad, priklausomai nuo situacijos, ji gali kainuoti nuo 10% iki 30% darbuotojo algos. Tad, kaip būtų galima išlaikyti aukštos vertės darbuotojus? Daugelio tyrimų išvadose pabrėžiamas reikšmingas ryšys tarp įmonės sąmoningumo ugdymo programų ir darbuotojų išlaikymo - atsiranda didesnis lojalumas organizacijai, geranoriškumas kolegoms ir atsidavimas darbdaviui.
 3. Padidės produktyvumas ir įsitraukimas. Dėmesio koncentracijos ir sąmoningumo lavinimas taip pat daro didelę įtaką produktyvumui ir atliekamo darbo kokybei. Mokslininkai, tiriantys dėmesingo sąmoningumo ugdymo darbo vietoje programų poveikį, nustatė, kad šie mokymai padidino atsakomybę, įsitraukimo į užduotis lygį ir atliekamų darbų efektyvumą.
 4. Didės konkurencingumas. Įtemptoje darbo rinkoje, kurioje daugelis kompanijų stengiasi pritraukti geriausius talentus, dėmesingumo ir sąmoningumo ugdymo programos suteikia įmonėms konkurencinį pranašumą. Galbūt todėl pagrindinės kompanijos, tokios kaip "Google", "Nike", "Apple" ir "Goldman Sachs", daug investuoja į Mindfulness mokymus. Ir tai turi prasmę. Apklausų rezultatai rodo, kad jei aukštą kvalifikaciją turintiems darbuotojams būtų leidžiama pasirinkti tarp įmonės, kuri investuoja į savo darbuotojų psichinę gerovę ir psichologinį atsparumą, ir tos, kuri į tai neinvestuoja, labiausiai patyrę kandidatai pasirinktų tą, kuri labiau investuoja į savo darbuotojų sėkmę.
 5. Didės kūrybiškumas ir naujovės. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir agresyvėjančioje rinkoje kūrybiškumas ir naujovės tampa esminiu turtu. Tyrimų apie sąmoningumo ugdymo mokymų įtaką kūrybiškumui išvadose nustatyta, jog vos kelios minutės trukmės Mindfulness praktikos paskatino "kitokio mąstymo" padidėjimą ir padidino idėjų, kurias tyrimo dalyviai galėjo generuoti, spektrą.Dėmesingumo ir sąmoningumo ugdymas yra patikima investicija. Tokia, kuri atsiperka įvairiais lygmenimis. Investuodamas į jį, verslas gali tikėtis sukurti aplinką, kurioje būtų mažiau streso ir įtampų, nepageidaujamos darbuotojų kaitos ir daugiau kūrybiškumo, naujovių, lojalumo bei atsakomybės.

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. "mind­ful­ness") me­to­do es­mė - va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Kaip bu­dis­ti­nių re­li­gi­nių pra­kti­kų su­de­da­mo­ji da­lis, šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius me­tų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su, gy­dant dep­re­si­ją, ne­ri­mo bei val­gy­mo su­tri­ki­mus, pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų, pa­de­da esant lė­ti­niam skaus­mui, net on­ko­lo­gi­nių li­gų at­ve­ju. Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo pra­kti­ka vis pla­čiau tai­ko­ma ir svei­kų žmo­nių psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės la­bui.

Jos pradininkas - Jon Kabat-Zinn (1979, 1990), dirbęs Masačiūsetso universetete (JAV), kuris sugebėjo pasinaudoti senųjų dėmesingo įsisąmonimo (mindfulness) praktikų patirtimi ir sukurti struktūruotą, visiems prieinamą ir šiuo metu vyraujančią programą skirtą žmonių, kenčiančių lėtinius skausmus ar sergančių kitomis ligomis ar sutrikimais būklei ir gyvenimo gerinti. Vėliau šis metodas buvo pritaikytas vis naujoms klientų grupėms. Pati "mindfulness" kaip dėmesingo įsisąmoninimo sąvoka buvo pradėta naudoti medicininiams tikslams kaip grupinė praktika, atskirta nuo bet kokios religijos, mokomoji ir turinti stiprų psichoterapinį potencialą bei padedanti susitvarkyti su modernaus gyvenimo iššūkiais.

Šio metodo tikslas - per struktūriškai atliekamas pratybas, natūraliai įdiegti į kasdieninį žmogaus gyvenimą didesnį adaptyvumą ir funkcionalumą suteikiančius ir lavinančius įgūdžius. Jis milžinišku greičiu išplito JAV, Europoje ir visame pasaulyje, įrodžius jų efektyvumą daugelio sutrikimų atvejais įvairiuose kontekstuose (didelėse įmonėse ir korporacijose, ligoninėse, mokyklose ir t.t.).

Nors dėmesingas įsisąmoninimas savo esme ir savo tikslais yra labai paprastas, jo praktika yra gana sudėtinga, nes praktikuojančiajam reikia nuolat atsigręžti į dabartinį momentą ir jame būti, kad ir kas tuo metu vyksta, o mes sudėtingų ar diskomfortą keliančių patirčių instinktyviai vengiame. 

MINFULNESS programos kertinis akmuo yra dėmesingo įsisąmoninimo mokymas ir formali praktika, siekiant padidinti žmogaus atsparumą stresinėms ir diskomfortą ar skausmą keliančioms patirtims bei pagerinti bendrą funkcionavimą. Programos trukmė 8 savaitės. Taip yra nustatyta todėl, kad būtent per tiek laiko išsiugdo nauji įgūdžiai bei įpročiai, kuriais galima remtis bet kurioje stresą keliančioje situacijoje ir jais naudotis kasdieninėse veiklose ar santykiuose su kitais žmonėmis. Tuo tarpu, kiek bekauptume informacijos ir žinių, jos stresinėje situacijoje tiesiog "išgaruoja".

8 savaičių trukmė pagrįsta neurofiziologinių tyrimų rezultatais - būtent per tokį laikotarpį pastebimi ne vien psichologiniai, bet ir fiziologiniai pokyčiai smegenyse. Pastebėta, kad padidėja smegenų srities, vadinamos sala, aktyvumas (sala atsakinga už savasties jausmą, empatiją, emocijų atpažinimą ir raišką). Taip pat pagerėja ryšiai tarp migdolinio kūno ir smegenų sričių, atsakingų už sėkmingą emocinį reguliavimą. Veikiamas ir priekinės smegenų žievės aktyvumas, o tai sąlygoja subjektyviai jaučiamo skausmo mažėjimą....

 Kviečiu, norinčius išmokti gyventi be kančios ir graužaties, be pastovaus nerimo, baimių ir jaučiantis komfortiškai visose, net pačiose sunkiausiose, situacijose. Tai iš tikrųjų įmanoma!

Mindfullnes programa parengta, remiantis psichologija, neuromokslu ir meditacijomis, o jos efektyvumas patvirtintas daugybe mokslinių tyrimų.  Šiandien visame pasaulyje kalbama, kad tai efektyviausias streso, skausmo, kančios ir kitų neigiamų išgyvenimų valdymo metodas, nes remiasi labai paprastais, visiems prieinamais pratimais, kuriuos iš karto galima perkelti į savo kasdienes situacijas. Ko išmoksite:

 • pirmiausia - atpažinti, kas būtent jums sukelia stresą ir kaip jūs reaguojate į stresorius,
 • susitvarkyti su savo emocijomis, kol jos dar neužvaldė,
 • sustabdyti atakuojantį minčių srautą, keliantį nerimą, baimes, liūdesį ir kitus sunkius jausmus,
 • būti dabarties momente kuo daugiau sąmoningam,
 • suvokti realybę su kuo mažiau interpretacijų, kylančių iš mūsų praeities neigiamų patirčių,
 • stabtelti Išminties pauzei stresą keliančiose situacijose, per kurią būtų galima susivokti, kas dabar vyksta ir pasirinkti išmintingiausią šioje situacijoje atsaką,
 • atgauti vidinę ramybę ir tapti geranoriškesniu sau.

Daugiau apie Mindfulness

Šis metodas, 1979 m. pradėtas praktikuoti Amerikos gydymo centruose, labai greitai pradėtas taikyti visur, siekiant išmokti valdyti nerimą, stresą, baimes, depresyvumą, impulsyvumą, priklausomybes ir kitas neigiamas emocijas bei negatyvias patirtis.

Jo autorius medicinos profesorius Jon Kabat-Zinn daugelį metų tyrinėjo budistines praktikas bei jų poveikį žmogaus emocinėms būsenoms, ypač stresui, taip pat imuninei sistemai ir ligų eigai. Jo sukurtoje programoje sėkmingai sujungta Rytų patirtis ir Vakarų mokslas, siekiant padėti žmogui greitai ir paprastais būdais išsiugdyti naujus įpročius ir įgūdžius gyventi sąmoningiau bei komfortiškiau.

Kaip streso mažinimo būdą šią metodiką taiko įvairaus amžiaus ir visokių profesijų atstovai. Programos trukmė 8 savaitės, nes būtent per tiek laiko išsiugdo nauji įgūdžiai bei įpročiai, kuriais galima remtis bet kurioje stresą keliančioje situacijoje. Tuo tarpu, teorinės žinios stresinėje situacijoje tiesiog "išgaruoja".

Norint mokytis, nereikia jokių specialių žinių ar įgūdžių. Pats procesas pakankamai lengvas, jame koncentruotai pateikta būtiniausia teorija, vyrauja praktinės užduotys, pratimai, meditacijos ir įspūdžių, patirčių bei įžvalgų aptarimas. Įgūdžiams formuotis reikalingas kasdieninis darbas, todėl dar viena svarbia mokymosi proceso dalimi taps užduotys, kurias turėsite atlikti per savaitę iki sekančio užsiėmimo. Dalyviai gaus visą medžiagą ir garso įrašus su meditacijomis bei praktikomis.